top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

COACHING PRAKTIJK

ZELFREALISERING


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

COACHING SESSIES IN DE PRAKTIJK

OF OP LOCATIE

 


Zelfrealisering biedt haar dienstverlening aan onder de volgende algemene voorwaarden:

Zelfrealisering houdt de gegevens van klanten enkel bij in papieren versie. Deze documenten liggen buiten gebruiksuren op een veilige plek waar niemand toegang toe heeft als alleen de coach van Zelfrealisering, Heidi Gelders.
Wanneer u e-mail of andere berichten sms of whats app naar Zelfrealisering verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden binnen de coaching sessies. Zelfrealisering zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
- Het gaat om volgende gegevens:
Deel 1: Naam, adres, afsprakendata= deel 1,             - Deel 1 wordt boekhoudkundig gebruikt.
Deel 2: Geboortedatum, evolutie klant= deel 2.        - Deel 2 wordt enkel gebruikt als leidraad voor het goede verloop van de coaching.
Elke klant/ coachee kan op elke ogenblik zijn persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of vragen ze te vernietigen.


Zelfrealisering hanteert volstrekt beroepsgeheim.
Klantengegevens/ coacheegegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant / coachee of van de ouders/voogd van een minderjarige.

De coachee geeft toestemming om een maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen van Zelfrealisering.be bij het doorgeven van zijn/haar coördinaten waaronder email, gsm, geboortedatum en volledige naam.
Indien de Coachee of potentiële coachee deze niet meer wenst te ontvangen kan de coachee zich ten allen tijde uitschrijven uit het bestand van de nieuwsbrieven. Zelfrealisering verwijdert dan de naam, voornaam, email van de coachee/klant.
Zelfrealisering zal dit bestand nooit aan derden delen. Dit is enkel voor gebruik om te informeren over de lopende activiteiten, cursussen, nieuwtjes over de coachingspraktijk van Zelfrealisering


Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Zelfrealisering die dienstverlening biedt in de vorm van 1 op 1 coaching op psycho-energetisch gebied onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten in de vorm van 1 op 1 coaching op psycho-energetisch gebied.

Coach: Heidi Gelders, gediplomeerde Psycho-energetisch coach.
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het coachtraject en aan wie coaching wordt verleend.
Diensten: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Coachovereenkomst: elke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door coach aan coachee. Hierbij zal de opdrachtnemer zich inspannen om hoogwaardige coaching te bieden. Coachee is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en het behalen van de besproken doelen.

Aanmelding:
 Vanaf de sessie en bij akkoord van opdrachtgever/coachee voor een coachtraject. Zijn de algemene voorwaarden geldig en van toepassing. Er volgt dan een aantal, in overleg te bepalen, coachsessies binnen de praktijk van Zelfrealisering of op verplaatsing in de natuur of een vooraf afgesproken locatie.

Betalingscondities: 
Na afloop van iedere coachsessie zal het factuurbedrag direct worden betaald aan de coach door middel van contante betaling of overschrijving. Geldende tarieven worden duidelijk vermeld bij het maken van de afspraken en zijn dus vooraf bekend bij de opdrachtgever/coachee.

Afmelding door opdrachtnemer/coach
 :Heidi Gelders, coaching praktijk Zelfrealisering is gerechtigd haar dienstverlening te annuleren/verzetten, zonder enige verplichting tot vergoeding in geval van ziekte of als er naar haar inzicht de coachee zich niet aan de coachovereenkomst houdt. Wel zal de coach haar afzegging zo tijdig mogelijk aan coachee bekend maken en dit 48 uren voor de afspraak zal plaatsvinden. Anders zal de coaching sessie in rekening worden gebracht.

Afmelding door opdrachtgever/coachee: Een coachgesprek kan door de opdrachtgever/coachee kosteloos tot 48 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet. Hierna zal opdrachtgever/coachee  de geplande tijd van de coaching tegen het geldende tarief verschuldigd zijn. Factuurbedrag hiervoor zal worden voldaan contant, bij het eerstvolgende gesprek; of via bankoverschrijving binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur als er geen vervolggesprekken zullen plaatsvinden.

Aansprakelijkheid: 
De opdrachtgever Heidi Gelders, Zelfrealisering vrijwaart opdrachtnemer van alle vormen van aanspraken zoals schades en rechtsvorderingen die met de uitvoering van de coaching sessies samenhangen. In de straat is parkeren met het leggen van een parkeerschijf verplicht. Bij het niet nakomen van de correcte parkeerafspraken en kosten is enkel de Coachee hier aansprakelijk. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere coachee/ klant leesbaar op de site van Zelfrealisering.be

 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

CURSUSSEN / ACTIVITEITEN / OPSTELLINGEN

 

Jouw inschrijving is definitief na aanmelding binnen de praktijk met Heidi persoonlijk in de praktijk en/of via mail en/of via de website. Het totale bedrag dient ontvangen te zijn voor de aanvang van de jaaropleiding / cursus / workshop / opstelling. Een deelbetaling is mogelijk tot vlak voor de aanvang van de cursus. Wij behouden het recht deelnemers te weigeren als dit niet in orde is. 

Annulering
Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan via e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd door de Coachingpraktijk Zelfrealisering. In geval van annulering van de inschrijving voor de aanvang van de jaaropleiding, workshop, opstelling, en dit ten minste drie weken voor aanvang van de opleiding, workshop, opstelling, is geen vergoeding verschuldigd.
In geval van een latere annulering (dus binnen een termijn van 3 weken), blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Als een deelnemer stopt vlak voor aanvang van de opleiding, opstelling, workshop of tijdens de opleiding, workshop, opstelling, geeft dit geen recht op terugbetaling van een deel of het geheel van het inschrijvingsgeld.

Drukfouten van prijzen en/of data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

 

Engagement

We rekenen op een engagement voor het effectief en actief volgen van de lesdagen. 1 afwezige lesdag kan individueel in een tijdspanne van 1 uur ingehaald worden. Mis je meerdere lesdagen, dan is dit niet meer mogelijk om ook deze telkens nog in te halen. Dan heb je deze gemist.

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord dat we je gegevens opnemen in een deelnemerslijst voor de cursus waarvoor je inschrijft. Deze gegevens delen wij enkel met de andere deelnemers voor praktische doeleinden. Je verbindt je ertoe om met deze gegevens vertrouwelijk om te gaan, niet te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en te verspreiden naar derden.

 

Hetgeen aangereikt wordt in de jaaropleiding gebruik je voor persoonlijke doeleinden. Er is geen doorgave aan derden. Indien er interesse is voor toepassing binnen bedrijven / onderwijsinstellingen zijn er andere workshops en begeleidingen. 

 

Deze cursus, workshops, opstellingen zijn voornamelijk een ervaringscursussen. Een syllabus is er dus niet bij. Enkel mogelijks een synthese van complexe oefeningen. 

 

Auteursrecht

Het auteursrecht op in de training gebruikte materialen, berust bij het Zelfrealisering, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heidi Gelders zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen Materialen of gedeelten van Materialen of gegeven inhoud of schema's worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

Aansprakelijkheid:
Heidi Gelders, Zelfrealisering vrijwaart opdrachtnemer van alle vormen van aanspraken zoals schades en rechtsvorderingen die met de uitvoering van de jaaropleiding, workshops, opstellingen samenhangen.

 

Annulering door het zelfrealisering :

Heidi Gelders behoudt zich het recht voor een opleiding / workshop  / opstelling niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.
In dat geval kan de geannuleerde opleiding / workshop worden verschoven naar een latere datum.

Verantwoordelijkheid:

Hierbij gelden de volgende afspraken en regels
1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding, workshop, opstellingen neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.

2. De cursist engageert zich in effectieve deelname in huiskamergroepen, indien deze van toepassing is in de opleiding / workshop. 

3. De cursist maakt voor zijn/haar eigen innerlijk groeiproces, reflectie, opbouw van discipline en doorzetting de nodige verslagen voor eigen gebruik. 
4. Heidi Gelders, de lesgeefster zal derhalve, behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke eender welke beweerde schade ook.
5. Behoudens andere vermelding is voor deelname aan een opleiding geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist. De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts(en) raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.
6. De coaching praktijk Zelfrealisering is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

 

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.


 

Ons ondernemingsnummer 0638 602 567

coachingpraktijk Zelfrealisering, Zelfrealisering en zelfrealisatie, individuele coaching en coaching op maat voor bedrijven, groepstrainingen en sessies voor bedrijven, bewustzijnscoach, Zelfrealisatie in Antwerpen,
VW cursus
VW coaching sessies
bottom of page