ALGEMENE VOORWAARDEN

COACHING PRAKTIJK

ZELFREALISERING


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

COACHING SESSIES IN DE PRAKTIJK

OF OP LOCATIE

 


Zelfrealisering biedt haar dienstverlening aan onder de volgende algemene voorwaarden:

Zelfrealisering houdt de gegevens van klanten enkel bij in papieren versie. Deze documenten liggen buiten gebruiksuren op een veilige plek waar niemand toegang toe heeft als alleen de coach van Zelfrealisering, Heidi Gelders.
Wanneer u e-mail of andere berichten sms of whats app naar Zelfrealisering verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden binnen de coaching sessies. Zelfrealisering zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
- Het gaat om volgende gegevens:
Deel 1: Naam, adres, afsprakendata= deel 1,             - Deel 1 wordt boekhoudkundig gebruikt.
Deel 2: Geboortedatum, evolutie klant= deel 2.        - Deel 2 wordt enkel gebruikt als leidraad voor het goede verloop van de coaching.
Elke klant/ coachee kan op elke ogenblik zijn persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of vragen ze te vernietigen.


Zelfrealisering hanteert volstrekt beroepsgeheim.
Klantengegevens/ coacheegegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant / coachee of van de ouders/voogd van een minderjarige.

De coachee geeft toestemming om een maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen van Zelfrealisering.be bij het doorgeven van zijn/haar coördinaten waaronder email, gsm, geboortedatum en volledige naam.
Indien de Coachee of potentiële coachee deze niet meer wenst te ontvangen kan de coachee zich ten allen tijde uitschrijven uit het bestand van de nieuwsbrieven. Zelfrealisering verwijdert dan de naam, voornaam, email van de coachee/klant.
Zelfrealisering zal dit bestand nooit aan derden delen. Dit is enkel voor gebruik om te informeren over de lopende activiteiten, cursussen, nieuwtjes over de coachingspraktijk van Zelfrealisering


Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Zelfrealisering die dienstverlening biedt in de vorm van 1 op 1 coaching op psycho-energetisch gebied onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten in de vorm van 1 op 1 coaching op psycho-energetisch gebied.

Coach: Heidi Gelders, gediplomeerde Psycho-energetisch coach.
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het coachtraject en aan wie coaching wordt verleend.
Diensten: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Coachovereenkomst: elke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door coach aan coachee. Hierbij zal de opdrachtnemer zich inspannen om hoogwaardige coaching te bieden. Coachee is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en het behalen van de besproken doelen.

Aanmelding:
 Vanaf de sessie en bij akkoord van opdrachtgever/coachee voor een coachtraject. Zijn de algemene voorwaarden geldig en van toepassing. Er volgt dan een aantal, in overleg te bepalen, coachsessies binnen de praktijk van Zelfrealisering of op verplaatsing in de natuur of een vooraf afgesproken locatie.

Betalingscondities: 
Na afloop van iedere coachsessie zal het factuurbedrag direct worden betaald aan de coach door middel van contante betaling of overschrijving. Geldende tarieven worden duidelijk vermeld bij het maken van de afspraken en zijn dus vooraf bekend bij de opdrachtgever/coachee.

Afmelding door opdrachtnemer/coach
 :Heidi Gelders, coaching praktijk Zelfrealisering is gerechtigd haar dienstverlening te annuleren/verzetten, zonder enige verplichting tot vergoeding in geval van ziekte of als er naar haar inzicht de coachee zich niet aan de coachovereenkomst houdt. Wel zal de coach haar afzegging zo tijdig mogelijk aan coachee bekend maken en dit 48 uren voor de afspraak zal plaatsvinden. Anders zal de coaching sessie in rekening worden gebracht.

Afmelding door opdrachtgever/coachee: Een coachgesprek kan door de opdrachtgever/coachee kosteloos tot 48 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet. Hierna zal opdrachtgever/coachee  de geplande tijd van de coaching tegen het geldende tarief verschuldigd zijn. Factuurbedrag hiervoor zal worden voldaan contant, bij het eerstvolgende gesprek; of via bankoverschrijving binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur als er geen vervolggesprekken zullen plaatsvinden.

Aansprakelijkheid: 
De opdrachtgever Heidi Gelders, Zelfrealisering vrijwaart opdrachtnemer van alle vormen van aanspraken zoals schades en rechtsvorderingen die met de uitvoering van de coaching sessies samenhangen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere coachee/ klant leesbaar op de site van Zelfrealisering.be

 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

CURSUSSEN / ACTIVITEITEN

 


Je schrijft je in via deze website. Jouw inschrijving is pas definitief als dit bedrag geregistreerd werd in de coaching praktijk Zelfrealisering. Je ontvangt dan een inschrijvings- en betalingsbevestiging. Wij behouden het recht deelnemers te weigeren als dit niet in orde is.

Schrijf minstens 1 week voor de start van de activiteit in. Daarna kunnen we niet garanderen dat we jouw inschrijving tijdig verwerkt hebben.

De organiserende coaching praktijk Zelfrealisering behoudt het recht om een cursus of activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht en het door jouw overgemaakte bedrag storten wij je terug.

Indien er zich onvoorziene omstandigheden voor doen, kan de aangeduide begeleider vervangen worden door een collega. Of zie verder algemene voorwaarden.

Aan wie zijn inschrijving annuleert, wordt automatisch 20% van het totale cursusbedrag als administratiekosten aangerekend, de rest wordt terugbetaald. Als je één week of later voor de start van de activiteit annuleert, betalen wij niet terug.

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord dat we je gegevens opnemen in een deelnemerslijst voor de cursus waarvoor je inschrijft. Deze gegevens delen wij enkel met de andere deelnemers voor praktische doeleinden. Je verbindt je ertoe om met deze gegevens vertrouwelijk om te gaan, niet te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en te verspreiden naar derden.
 

Ons ondernemingsnummer 0638 602 567

symbool www_edited_edited.png